STT Nội dung công bố thông tin Tải về
1 Chiến lược phát triển của doanh nghiệp
2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm (05) năm của doanh nghiệp Tải về
3 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm của doanh nghiệp Tải về
4 Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và ba (03) năm gần nhất tính đến năm báo cáo Tải về
5 Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội khác (nếu có)
6 Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp hàng năm Tải về
7 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp Tải về
8 Báo cáo tài chính năm 2017 của doanh nghiệp Tải về
9 Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp Tải về
10 Báo cáo tài chính quý 2/2018 (chưa kiểm toán) Tải về

Công bố thông tin bất thường của Tổng công ty Lương thực miền Nam:

1.1 Quyết định số 3770/QĐ-BNN-TCCB ngày 21/9/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thôi giữ chức Thành viên HĐTV kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Lương thực miền Nam với Ông Huỳnh Thế Năng

1.2 Quyết định số 3771/QĐ-BNN-TCCB ngày 21/9/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao nhiệm vụ Quyền Tổng giám đốc Tổng công ty Lương thực miền Nam đối với Ông Nguyễn Ngọc Nam.

1.3 Quyết định số 3772/QĐ-BNN-TCCB ngày 21/9/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao nhiệm vụ phụ trách Hội đồng thành viên Tổng công ty Lương thực miền Nam đối với Ông Vũ Bá Vinh.


Căn cứ theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ về việc công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước;

Căn cứ theo Công văn số 1136/TCT-KHCL ngày 20/06/2017 về việc Thực hiện công bố thông tin hoạt động của Tổng công ty lương thực miền Nam.

Căn cứ theo Công văn số 2013/TCT-KHCL ngày 19/09/2017 về việc Thực hiện công bố thông tin hoạt động của Tổng công ty lương thực miền Nam.

Tổng công ty Lương thực miền Nam xin công bố các thông tin theo biểu mẫu như sau:

STT Nội dung công bố thông tin Tải về
1 Chiến lược phát triển của doanh nghiệp Tải về
2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm (05) năm của doanh nghiệp Tải về
3 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm của doanh nghiệp Tải về
4 Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và ba (03) năm gần nhất tính đến năm báo cáo Tải về
5 Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội khác (nếu có) Tải về
6 Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp hàng năm Tải về
7 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp Tải về
8 – Báo cáo tài chính năm 2016 của doanh nghiệp
– Báo cáo tài chính sáu (06) tháng đầu năm 2017 (số liệu chưa kiểm toán)
Tải về
Tải về
9 Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp Tải về
 • Thực hiện công bố thông tin hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Nam: Tải về
 • Báo cáo giám sát tài chính năm 2015: Tải về
 • Đánh giá tình hình tài chính và Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016: Tải về
 • Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015: Tải về
 • Báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2015: Tải về
 • Báo cáo quyết toán 6 tháng đầu năm 2015: Tải về
 • Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng năm 2016:
 • Báo cáo giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả năm 2014: Tải về
 • Tình hình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp tính đến năm 2015: Tải về
 • Báo cáo Kết quả sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2015: Tải về
 • Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2014: Tải về
 • Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2014: Tải về
 • Báo cáo tài chính Công ty Mẹ năm 2014: Tải về
 • Báo cáo giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2014: Tải về
 • Tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2015: Tải về
 • Tình hình hoạt động năm 2015: Tải về
 • Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2011 - 2015: Tải về
 • Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015: Tải về